nom nom nom (モグモグ)[ナムナムナム] 
 
*Having my Chinese food!nom nom nom 
「中華料理を食事中なう。モグモグ。」
 
食事中に使うツイート頻出表現!"Yum yum"も参照のこと!
"nom nom nom"に関連する面白い動画を発見!